ថ្នាក់ដឹកនាំ គ្រូបង្វឹក អត្តពលិកពិការ ទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩
ព័ត៌មានកីឡា
ដំណឹងរីករាយ !  វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦០ម៉ឺនដូស ជាជំនួយរបស់ចិន ក្នុងដំណាក់កាលទី១ នឹងត្រូវបានដឹកមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះ។
សុខភាព