ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសួនកម្សាន្ត Walt Disney Co បានឲ្យដឹងថា


-ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសួនកម្សាន្ត Walt Disney Co បានឲ្យដឹងថា ខ្លួននឹងបញ្ឈប់បុគ្គលិកប្រមាណជា ៣២,០០០ នាក់ជាពិសេសបុគ្គលិកបំរើការក្នុងសួនកម្សាន្តរបស់ខ្លួន ដែលជាចំនួនកើនឡើងច្រើនជាងចំនួន ២៨,០០០ នាក់ដែលខ្លួនធ្លាប់បានប្រកាសកាលពីខែកញ្ញា ក៏ព្រោះតែក្រុមហ៊ុនកំពុងតែទប់ទល់នឹងចំនួនអតិថិជនដ៏តិចតួចចាប់តាំងពីមេរោគកូវីដ១៩ បានចាប់ផ្តើមធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ  ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង

អត្ថបទថ្មី