ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ផ្សាយផ្ទាល់ពិសេស ៖ ពិធីទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីណូវ៉ាក់ ចំនួន ៥០ម៉ឺនដូសបន្ថែមទៀត ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បញ្ជាទិញពីរដ្ឋាភិបាលចិន ថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១


ផ្សាយផ្ទាល់ពិសេស ៖ ពិធីទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីណូវ៉ាក់ ចំនួន ៥០ម៉ឺនដូសបន្ថែមទៀត ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បញ្ជាទិញពីរដ្ឋាភិបាលចិន ថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

 

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

អត្ថបទថ្មី