ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

គណៈកម្មការអឺរ៉ុបរំពឹងថា នឹងបញ្ចប់ការងារដ៏ឆាប់ៗ ខាងមុខនេះលើប័នបញ្ជាក់ចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩


- អឺរ៉ុប៖ គណៈកម្មការអឺរ៉ុបរំពឹងថា នឹងបញ្ចប់ការងារដ៏ឆាប់ៗខាងមុខនេះលើប័នបញ្ជាក់ចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ ដើម្បីសម្រួលដល់ពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឲ្យបានស្រួល និងមានសុវត្ថិភាពនៅរដូវក្តៅនេះ ក្នុងប្លុកប្រទេសចំនួន ២៧ ដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង