ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ បានបន្តរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥នាក់ ដែលជាករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍


រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ បានបន្តរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥នាក់ ដែលជាករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍។
https://t.me/TVKlocal/6664

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង