ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Joe Biden ត្រូវបានគេផ្សាយផ្ទាល់ តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ក្នុងពេលលោកកំពុងចាក់វ៉ាក់សាំង Covid-19


ស.រ.អា៖ ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Joe Biden ត្រូវបានគេផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ក្នុងពេលលោកកំពុងចាក់វ៉ាក់ សាំង Covid-19 លើកដំបូងនៅទីក្រុង Newark, រដ្ឋ Delaware កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង