ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៣ នាក់ទៀត នៅបន្ទាយមានជ័យ ត្រូវបានជាសះស្បើយ


ដំណឹងល្អ!!
អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៣ នាក់ទៀត នៅបន្ទាយមានជ័យ
ត្រូវបានជាសះស្បើយ នៅថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១នេះ។ https://t.me/TVKlocal/6684

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង