ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺអាម៉េរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា


- មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺអាម៉េរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា ខ្លួនបានរកឃើញករណីឈាមកកជាច្រើនដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្ស ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson។

#ប្រភព CNA
 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង