ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាម៉េរិក បានបោះឆ្នោតដោយសំលេងគាំទ្រ ២៤ ទល់នឹង ៤


គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាម៉េរិក បានបោះឆ្នោតដោយសំលេងគាំទ្រ ២៤ ទល់នឹង ៤ ក្នុងការអនុម័តផ្តល់កញ្ចប់ថវិកាមួយមានទឹកប្រាក់ជាង ១១០ ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ផែនការស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យារយៈពេល ៥ ឆ្នាំដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រឈមសម្ពាធ និងការប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសចិន។

#ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង