ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាម បន្តរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន០៦នាក់ទៀត ក្នុងស្រុកស្រីសន្ធរ បាធាយ និងកងមាស


អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាម បន្តរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន០៦នាក់ទៀត ក្នុងស្រុកស្រីសន្ធរ បាធាយ និងកងមាស។

ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង