ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស(រួមទាំងក្រសួងការពារជាតិ) គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ មានចំនួន ២លាន ៨២២៨២ នាក់ហើយ


អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស(រួមទាំងក្រសួងការពារជាតិ) គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ មានចំនួន ២លាន ៨២២៨២ នាក់ហើយ។
សូមអញ្ជើញចូលchanel telegramផ្លូវការដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែមhttps://t.me/TVKlocal/7296

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង