ព័ត៌មានជាតិ

បច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងប្រទេសថៃ ប្រចាំសប្ដាហ៍ គិតពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១


បច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងប្រទេសថៃ ប្រចាំសប្ដាហ៍ គិតពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។

ប្រភព: ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ
សូមអញ្ជើញចូលchanel telegramផ្លូវការដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែមhttps://t.me/TVKlocal/7296

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង