ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ រកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ២នាក់បន្ថែមទៀត នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១


រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ រកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ២នាក់បន្ថែមទៀត នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។

ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង