ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថា មិនចាំបាច់ប្រកាសសញ្ញាអាសន្នធំ ចំពោះវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មី


WHO៖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក បាននិយាយថាមិនចាំបាច់ប្រកាសសញ្ញាអាសន្នធំ ចំពោះវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មីដែលបាន ឆ្លង ខ្លាំងក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសទេ ដោយសារវាជាគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់ការវិវត្តនៃជំងឺរាតត្បាត ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង