ព័ត៌មានជាតិ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៦ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកងទ័ព និងគ្រួសារកងទ័ពបានចំនួន ៩៩មុឺន ៣៦២៨ នាក់


គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៦ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកងទ័ព និងគ្រួសារកងទ័ពបានចំនួន ៩៩មុឺន ៣៦២៨ នាក់។
ដោយឡែក សម្រាប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនបងប្អូនរស់នៅ តំបន់ក្រហម ក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងបានចំនួន ៦៩មុឺន ៤២១៣នាក់។
ប្រភព: នាយឧត្តមសេនីយ៍ ឥត សារ៉ាត់
ដោយ: ទទក

ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង