ព័ត៌មានជាតិ

សូមកុំធ្វេសប្រហែស!!! ពេលអញ្ចើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំង សូមពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាតពីគ្នា និងឧស្សាហ៍លាងដៃ ក្រោយប៉ះពាល់​ ឬចាប់កាន់វត្ថុអ្វីមួយ


 សូមកុំធ្វេសប្រហែស!!! ពេលអញ្ចើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំង សូមពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាតពីគ្នា និងឧស្សាហ៍លាងដៃ ក្រោយប៉ះពាល់​ ឬចាប់កាន់វត្ថុអ្វីមួយ!

សូមអញ្ជើញចូលchanel telegramផ្លូវការដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែមhttps://t.me/TVKlocal/7296

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង