ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម​ ប្រកាសពីករណីជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៨នាក់ និងបានរកឃេីញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩​ ចំនួន១០នាក់​​ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២១


រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម​ ប្រកាសពីករណីជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៨នាក់ និងបានរកឃេីញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩​ ចំនួន១០នាក់​​ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២១។
សូមអញ្ជើញចូលchanel telegramផ្លូវការដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែមhttps://t.me/TVKlocal/7296

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង