ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១នាក់


អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១នាក់ មកពីរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង