ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ជាសះស្បើយបានចំនួន០២នាក់ និងមិនមានករណីឆ្លងថ្មី


ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ជាសះស្បើយបានចំនួន០២នាក់ និងមិនមានករណីឆ្លងថ្មី ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង