ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុន Foxconn កំពុងរើទីតាំងដំឡើងiPad និង MacBook មួយចំនួនពីប្រទេសចិនទៅប្រទេសវៀតណាមវិញតាមសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple Inc


សេដ្ឋកិច្ច៖ ក្រុមហ៊ុន Foxconn កំពុងរើទីតាំងដំឡើងiPad និង MacBook មួយចំនួនពីប្រទេសចិនទៅប្រទេសវៀតណាមវិញតាមសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple Inc ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកគ្រោងនឹងធ្វើពិពិតកម្មផលិតផលដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ នៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង