ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បន្តរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៥នាក់


រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បន្តរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៥នាក់ ក្នុងនោះ ស្រុកបាធាយ ២២នាក់,ស្រុកជើងព្រៃ ១០នាក់(ពលករមកពីថៃ ០៥នាក់) និងស្រុកកំពង់សៀម ០៣នាក់ក្នុងថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង