ព័ត៌មានជាតិ

សូមអំពាវនាវដល់ #ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានទៅទិញថ្នាំ ឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិកធ្វើការនៅ #ឱសថស្ថាន អរុណរស្មីថ្មី ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ 15BE0 ផ្លូវលេខ ២៨៤ សង្កាត់អូឡាំពិក ខណ្ឌចំការមន


សូមអំពាវនាវដល់ #ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានទៅទិញថ្នាំ ឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិកធ្វើការនៅ
 #ឱសថស្ថាន អរុណរស្មីថ្មី ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ 15BE0 ផ្លូវលេខ ២៨៤ សង្កាត់អូឡាំពិក ខណ្ឌចំការមន
 ចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១
 មលហេតុ៖ #អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៦ នាក់គឺជាបុគ្គលិកធ្វើការនៅទីតាំងខាងលើនេះ
សូមដាក់ខ្លួន ដាច់ដោយឡែក និងយកចិត្តទុកដាក់ តាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានប៉ះពាល់ ឬបានទៅទីកន្លែងមានហានិភ័យនេះ។
ប្រភព: អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ១៩

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង