ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាហ្រ្វិកខាងត្បូង ក្រសួងសុខាភិបាលអាហ្រ្វិកខាងត្បូង បានរាយការណ៍ពីរបាយការណ៍សរុប នៃករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចាប់តាំងពីផ្ទុះមេរោគនេះដំបូង


អាហ្រ្វិកខាងត្បូង៖ ក្រសួងសុខាភិបាលអាហ្រ្វិកខាងត្បូងបានរាយការណ៍ពីរបាយការណ៍សរុប នៃករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចាប់តាំងពីផ្ទុះមេរោគនេះដំបូង ក្នុងខែមីនាបានឆ្លងដល់ជាងមួយលាននាក់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមេរោគ កូវីដ ១៩ បំលែងខ្លួនថ្មី ដែលមានលក្ខណៈឆ្លងលឿនជាងមុនត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថា កើតមាននៅក្នុងប្រទេសនេះ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង