ព័ត៌មានជាតិ

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!! អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាម បន្តរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥២ នាក់


សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!!
អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាម បន្តរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥២ នាក់ក្នុងថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង