ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង់គ្លេស ប្រធានក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារ មេរោគកូវីដ១៩ AstraZeneca


អង់គ្លេស៖ ប្រធានក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ AstraZeneca រំពឹងថានឹងទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យ ប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះជាផ្លូវការ ពីអាជ្ញាធរចក្រភពអង់គ្លេស នៅសប្តាហ៍នេះ បន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជឿជាក់ថាវ៉ាក់ សាំង របស់ក្រុមហ៊ុននេះនឹងមានប្រសិទ្ធិភាពប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ១៩បំលែងខ្លួនថ្មី ដែលបានជំរុញឲ្យមានករណីឆ្លងកើន ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅចក្រភពអង់គ្លេស ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង