ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អឺរ៉ុបបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ ជំងឺកូវីដ១៩ ទ្រង់ទ្រាយធំមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ


អឺរ៉ុប៖ អឺរ៉ុបបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ទ្រង់ទ្រាយធំមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដោយផ្តល់ឲ្យ សោធននិវត្តជន និងបុគ្គលិកពេទ្យជួរមុខមុនគេ ដើម្បីទទួលបានការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគដំបូងគេ ដែលបានរាតត្បាតធ្វើឱ្យ សេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះ និងបានសម្លាប់មនុស្សជាង ១,៧ លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង