ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចឲ្យបើកដំណើរការ ផ្សាររដ្ឋទាំងអស់ ក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញ


អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចឲ្យបើកដំណើរការផ្សាររដ្ឋទាំងអស់ ក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១តទៅ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង