ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យ៉ាងហោចណាស់ ១៩,០០០,៥៧២ នាក់បានឆ្លង ជំងឺកូវីដ១៩ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក


ស.រ.អា៖ យ៉ាងហោចណាស់ ១៩,០០០,៥៧២ នាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងយ៉ាងហោចណាស់មាន មនុស្ស ៣៣២,១៤៥ នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីចាប់ផ្តើមផ្ទុះវីរុសនេះ នេះបើយោងតាមទិន្នន័យ ដែលបានចងក្រងដោយ សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង