ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤នាក់


រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៩នាក់ នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង