ព័ត៌មានជាតិ

ដំណឹងរីករាយ ! ថ្ងៃនេះក្រសួង សុខាភិបាលបានព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ បានចំនួន០៤នាក់ បន្ថែមទៀត និងមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេ


ដំណឹងរីករាយ ! ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ បានចំនួន០៤នាក់ បន្ថែមទៀត និងមិនមាន ករណីឆ្លងថ្មីនោះទេ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង