ព័ត៌មានជាតិ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សម្រេចបន្តវិធានការ អនុគ្រោះដំណាក់កាលទី៣


ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សម្រេចបន្តវិធានការអនុគ្រោះដំណាក់កាលទី៣ ក្នុងបរិការណ៍នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង