ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះកម្ពុជា បានបន្តព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ឲ្យជាសះស្បើយបានចំនួន ៦៥៨នាក់ ករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ៥៥៦នាក់


ថ្ងៃនេះកម្ពុជា បានបន្តព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ឲ្យជាសះស្បើយបានចំនួន ៦៥៨នាក់ ករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ៥៥៦នាក់ និងមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន ៣នាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង