ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង់គ្លេសបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ប្រចាំថ្ងៃថ្មីចំនួន ៤១,៣៨៥ នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ


អង់គ្លេស៖ អង់គ្លេសបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ប្រចាំថ្ងៃថ្មីចំនួន ៤១,៣៨៥ នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ខណៈមេ រោគ កូវីដ១៩ បំលែងខ្លួនថ្មី ដែលមានលក្ខណៈឆ្លងលឿនបានបង្កឲ្យអត្រាករណីឆ្លង នៅអង់គ្លេសកើនឡើងយ៉ាងគំហុក ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង