ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ទូទាំងប្រទេស (រួមទាំងក្រសួងការពារជាតិ) សរុបចំនួន ២,៣០៦,៨២២នាក់


អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ទូទាំងប្រទេស (រួមទាំងក្រសួងការពារជាតិ) សរុបចំនួន ២,៣០៦,៨២២នាក់។

(ពីថ្ងៃទី១០ខែ កុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង