ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោក បាសាអាល់ អាសាដ បានឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងអាណតិ្តទី ៤


- ស៊ីរី៖ ប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោក បាសាអាល់ អាសាដ បានឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងអាណតិ្តទី ៤ ដោយទទួលបានសំឡេងគាំទ្រ ៩៥,១% ដែលនឹងបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់លោកលើប្រទេស ដែលហែកហួរ ដោយសង្រ្គាមមួយនេះ ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកប្រឆាំង និងលោកខាងលិច បានចោទប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតក្លែងបន្លំ។

#ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង