ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិក (CDC) បាននិយាយថា ខ្លួនបានចាក់ដូសវ៉ាក់សាំង COVID-១៩


ស.រ.អា៖ មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិក (CDC) បាននិយាយថា ខ្លួនបានចាក់ដូសវ៉ាក់សាំង COVID- ១៩ ដំបូងចំនួន ២,១២៧,១៤៣ ដូសឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេស ហើយគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ បានចែកចាយចំនួន ១១,៤៤៥,១៧៥ ដូសបន្ថែមទៀត ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង