ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានរាយការណ៍មានករណីឆ្លងវីរុស កូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៦,៩៩៩នាក់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ


- ម៉ាឡេស៊ី៖ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានរាយការណ៍មានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៦,៩៩៩នាក់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ នាំឱ្យចំនួនឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសកើនដល់ ៥៦៥,៥៣៣ នាក់។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង