ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បង្ហាញឈ្មោះអ្នករួមដំណើរ ជាមួយអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ដែលធ្វើដំណើរមកពីរាជធានីភ្នំពេញ


រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បង្ហាញឈ្មោះអ្នករួមដំណើរជាមួយអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ដែលធ្វើដំណើរមកពីរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង