ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រាក់អឺរ៉ូបានឡើងថ្លៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ដោយសារតែមានការ ភ័យខ្លាចពីហានិភ័យ


សេដ្ឋកិច្ច៖ ប្រាក់អឺរ៉ូបានឡើងថ្លៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចពីហានិភ័យ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម របស់អង់គ្លេស ជាមួយសហភាពអ៊ីរ៉ុប និងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក ដូណាល់ត្រាំ ដែលបានអនុម័ត កញ្ចប់សារពើពន្ធថ្មី ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង