ព័ត៌មានជាតិ

មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តតាកែវ ផ្អាកបណ្តោះអាសន្ននៃការត្រួតពិនិត្យ លក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ត​ ដោយប្រេីប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេស


មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តតាកែវ ផ្អាកបណ្តោះអាសន្ននៃការត្រួតពិនិត្យ លក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ត​ ដោយប្រេីប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេស (ឆៀកចល័ត)​ នៅមន្ទីសាធារណការ​ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តតាកែវ​ ដោយយោងតាមស្ថានភាពនៃការរីករាលដានជម្ងឺ​ កូវិដ-១៩​ ក្នុងសហគមន៍​ តាមបណ្តាក្រុង-ស្រុក​ ក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តតាកែវ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង