ព័ត៌មានជាតិ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស


គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស (រួមទាំងក្រសួងការពារជាតិ) សរុបចំនួន ២,៥៦៧,៤៩៣នាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង