ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង


ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស(ចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ដល់ថ្ងៃទី ៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង