ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមនិយ័តករចក្រភពអង់គ្លេស បានអនុម័តឲ្យប្រើ ប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ AstraZeneca របស់សាកលវិទ្យាល័យ Astford


អង់គ្លេស៖ ក្រុមនិយ័តករចក្រភពអង់គ្លេស បានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ AstraZeneca របស់ សាកលវិទ្យាល័យ Astford ដែលមានតម្លៃថោក និងងាយស្រួលចែកចាយ ជាងគូប្រជែងមួយចំនួនរបស់ខ្លួន ហើយអាច ជួយញែកផ្លូវឲ្យប្រទេសធំៗជាច្រើន ដើរចេញពីវិត្តិជំងឺរាតត្បាតនេះ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង