ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

វ៉ាក់សាំង Covid-19 របស់ក្រុមហ៊ុន២ ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវ បានគេអនុញ្ញាត ឱ្យប្រើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក


ស.រ.អា៖ វ៉ាក់សាំង Covid-19 របស់ក្រុមហ៊ុន២ ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានគេអនុញ្ញាត ឱ្យប្រើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈ ពេល ប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀត ខណៈប្រទេសនេះកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ករណីអ្នកជំងឺ និងករណីមនុស្សស្លាប់ដោយ សារឆ្លងមេ រោគនេះ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង