ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរី បន្តរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ២ករណី


អាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរី បន្តរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ២ករណី ក្នុងនោះមានទារក ១នាក់ នៅថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង