ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទទួលពាក្យ នៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តី​រាជការ​ស៊ីវិលឱ្យ​ចូល​


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទទួលពាក្យ នៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តី​រាជការ​ស៊ីវិលឱ្យ​ចូល​បម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារី សម្រាប់​ឆ្នាំ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង