ព័ត៌មានជាតិ

ពេលគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការងារ តើអ្នកទទួលបានអ្វីខ្លះពី ប.ស.ស. ?


បើអ្នក បានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីសមាជិកបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម ហៅកាត់ ប.ស.ស. អ្នកនឹងទទួលបានរបបធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារដែលមានអត្ថប្រយោជន៏ដូចខាងក្រោម៖

» សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ សេវាព្យាបាលនិងថែទាំ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នក និងអ្នកថែទាំ

» ប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃ ៧០% នៃប្រាក់ឈ្នួលមធ្យមជាប់ភាគទានប្រចាំថ្ងៃ ពេលដែលឈឺមិនអាចទៅធ្វើការបាន និងឧបករណ៍ជំនួយផ្សេងៗប្រសិនរបួស ឬពិការ

» គ្រួសារអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ប្រសិនបើអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត

(លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត!!!)

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង