ព័ត៌មានជាតិ

មអបអរសាទរជាមួយបងប្អូនអ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺ!!


ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១នេះ ខេត្តកំពង់ស្ពឺមានអ្នកជំងឺកូវី-១៩ ចំនួន ៧៦នាកើ បានជាសះស្បើយក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺដែលកំពុងព្យាបាល ១០៦៩នាក់ ។
ប្រភព: អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង