ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកនៅ ខណ្ឌដូនពេញ អាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំង បានហើយ!!


 សូមប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅ  ខណ្ឌដូនពេញ អញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំង  ដូសទី១ (១០ មិថុនា ដល់ ២៣ មិថុនា ២០២១) និង ដូសទី២ ​(២៥ មិថុនា ដល់ ០៨ កក្កដា ២០២១) នៅតាមទីតាំងដូចខាងក្រោមនេះ ដោយត្រូវទៅជួបអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយកលិខិតអញ្ជើញជាមុនសិន!

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង