ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្រ្តីសហរដ្ឋអាម៉េរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា


- ស.រ.អា៖ មន្រ្តីសហរដ្ឋអាម៉េរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ បានស្នើសុំឱ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ស៊ើបអង្កេតញឯកសារពន្ធនានា ដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញថា អ្នកមានៗបំផុតនៅអាម៉េរិក បានចំណាយប្រាក់តិចតួចបំផុត ក្នុងការបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេ។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង